Biomass Energy Engineering

Diensten

Biomass Energy Engineering is gespecialiseerd in de thermische conversie van biomassa en afval in elektriciteit, warmte, chemicaliën en transportbrandstoffen. Het betreft hierbij veelal onderzoeksinstallaties op lab-, pilot en demo-schaal. Voor de meer conventionele technologie (b.v. verbranding) gaat het meestal om technologie op commerciële schaal.

Biomass Energy Engineering biedt de volgende diensten aan:

R&D support

Om een thermische conversietechnologie geschikt te maken voor commerciële toepassing op grote schaal dient er eerst een onderzoeksinstallatie op lab- en pilotschaal ontwikkeld te worden. Biomass Energy Engineering levert technisch advies bij het vertalen van ideeën omtrent een grootschalige toepassing naar een lab- of pilotschaal installatie, zodat relevante proces parameters onderzocht kunnen worden.

Ondersteuning Engineering Installaties

Biomass Energy Engineering beschikt over zelf ontwikkelde rekentools ter ondersteuning van het ontwerpen van biomassa installaties. Hierbij wordt de gehele warmte en energiebalans over een installatie doorgerekend. We hebben gespecialiseerde kennis in huis over verbranding, vergassing, torrefactie en pyrolyse van biomassa en afval.

Op deze terreinen leveren wij de volgende diensten:

  • Massa en energie balansen opzetten en controleren
  • Technisch advies over het mechanisch ontwerp
  • Technische input leveren m.b.t. Hazop
  • Regelstrategie opzetten

Inbedrijfname installaties

Het voor het eerst in bedrijf nemen van een biomassa (proef) installaties is vaak uitdagend. Biomass Energy Engineering is gespecialiseerd in het opstarten van verbrandings- vergassings- en pyrolyse-installaties. Door onze gedegen en gestructureerde aanpak kunnen mogelijke technische problemen in een vroeg stadium in kaart worden gebracht en werken wij samen met uw bedrijf richting een zo soepel mogelijk verlopende inbedrijfname van de installatie.

Troubleshooting en optimalisatie van biomassavergassing en -verbranding en afvalvergassing

De performance van veel biomassa installaties is vaak niet optimaal, hetgeen een negatief effect heeft op het rendement. Biomass Energy Engineering heeft ruime ervaring met het oplossen van technische problemen, waardoor de beschikbaarheid van de installatie en het rendement toenemen.

Subsidies

Voor het ontwikkelen van innovatieve thermische conversieprocessen zijn interessante subsidieregelingen beschikbaar, die de financiële haalbaarheid van duurzame energieopwekking uit biomassa sterk vergroten. Biomass Energy Engineering heeft ruime ervaring met het succesvol aanvragen van dergelijke subsidies en het opzetten van het daarbij behorende onderzoeksprogramma.

Quickscan duurzame warmte productie uit biomassa

De overheid stimuleert de duurzame productie van warmte en elektriciteit middels de SDE+ regeling. Deze subsidie maakt het voor bedrijven die warmte gebruiken financieel aantrekkelijk om deze warmte te produceren met een biomassa ketel. De energiekosten zijn in dat geval lager en de CO2 doelstellingen kunnen behaald worden. Biomass Energy Engineering kan een Quickscan uitvoeren waarbij de mogelijkheden voor uw bedrijf in kaart worden gebracht. Vanaf een warmtevraag van ongeveer 2 MW of een aardgasverbruik van meer dan 1 miljoen m3/jaar is de installatie van een biomassaketel financieel aantrekkelijk. We kunnen ook samen met onze partners het gehele traject van subsidieaanvraag tot het bedrijven en beheren van de biomassaketel verzorgen, een eigen investering is dan niet noodzakelijk.

Technische advisering omtrent contractgaranties

Het goed definiëren van garanties wat betreft performance, emissies en beschikbaarheid is essentieel om tot een goed functionerende installatie te komen. Het goed definiëren van deze garanties is bij het gebruik van biomassa of afval bijzonder lastig. Biomass Energy Engineering heeft ruime ervaring met het goed afstemmen en duidelijk op papier zetten van de verschillende relevante garanties, hetgeen transparante resultaatafspraken met leveranciers oplevert.

Technische advisering omtrent veiligheid, milieu en emissies

Bij de ingebruikname van biomassavergassingsinstallaties (en pyrolyse-installaties) kunnen risico’s voor wat betreft veiligheid en emissies (water / lucht) een grotere rol spelen dan bij conventionele verbrandingstechnologie. Biomass Energy Engineering levert technisch advies omtrent deze aspecten om kostbare fouten te voorkomen, zoals het niet voldoen aan emissie-eisen. Door een gedegen en goed doordachte technische analyse kunnen gevaarlijke situaties voorkomen worden.

Technologie beoordeling en Due Diligence

Aan het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve technologieën op het vlak van biomassa vergassing of verbranding zijn vaak grote technische risico’s verbonden. Biomass Energy Engineering brengt deze risico’s vooraf in kaart en geeft een onafhankelijk advies over de gekozen technologie.

Enkele voorbeelden van eerder uitgevoerde beoordelingen op dit vlak zijn:

  • Biomassa vergassingstechnologie ten behoeve van de productie van biobrandstoffen in opdracht van een investeerder.
  • Pyrolyse van plasticrijke afvalstromen in opdracht van een eindgebruiker.